17 වැනිදා අධිවේගී මාර්ග නොමිලේ

null

මහ මැතිවරණය පැවැත්වෙන ලබන අගෝස්තු 17 වන සඳුදා අධිවේගී මාර්ග වල රථවාහන සඳහා නොමිලේ ගමන් කිරීමට අවස්ථාව සලසා දී තිබේ.

ඒ අනුව අගෝස්තු මස 17 වන දි පෙ.ව. 6.00 සිට පස්වරු 6.00 දක්වා නොමිලේ රථවාහන ගමන් කළ හැකි බව වාර්තාවෙයි.

මැතිවරණයේදී ඡන්දය පාවිච්චි කිරීම සඳහා දුර බැහැර ප්‍රදේශවලට ගමන් කරන ඡන්දදායකයන්ගේ පහසුව සඳහා එම තීරණය ගෙන ඇති බව සඳහන්.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>