2014 සෙනසුරු මාරුව ඔබට කොහොමද?

null

2014 නොවැම්බර් මස 2 වන දින සෙනසුරු ග්‍රහයා තුලා රාශියේ සිට වෘශ්චිකට රාශි ගත විය. සෙනසුරු ග්‍රහයා වෘශ්චිකයට මාරු වීම සිදුවන්නේ අවුරුදු 30 ට පසුව වීම විශේෂත්වයකි. ඒ අනුව බලන කල සෙනසුරු මාරුව සියළුම ලග්න වලට බලපාන අයුරු පිලිබඳ විවිධ පුවත්පත් වල පළවූ විස්තර කිහිපයක් පහතින්.

මව්බිම

null

ලංකාදීප

null

රිවිර

null

දිනමිණ

null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>