2015 ජනපතිවරණය – ආසන මට්ටමින් ඡන්ද ප්‍රතිඵල

null

2015 ජනපතිවරණයේ ඡන්ද ප්‍රතිඵල මේ වන විට නිකුත් වෙමින් පවතින් අතර දැනට වැඩි ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබාගෙන ඉදිරියෙන් සිටින්නේ පොදු අපේක්ෂක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාය.

මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මේ වන තෙක් ආසන මට්ටමින් නිකුත් කරන ලද නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵල පහතින්.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය – කිළිනොච්චිය මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 38,856
මහින්ද රාජපක්ෂ – 13,300

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – ගාල්ල මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 39,547
මහින්ද රාජපක්ෂ – 23,184

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය – පැල්මඩුල්ල මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 34,975
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 33,095

වන්නි දිස්ත්‍රික්කය – මුලතිව් මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 35,441
මහින්ද රාජපක්ෂ – 7,935

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය – බදුල්ල මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 22,659
මහින්ද රාජපක්ෂ – 20,062

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය – චාවකච්චේරිය
මෛත්‍රිපාල සිරිසේන – 23520
මහින්ද රාජපක්ෂ – 5599

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය – කයිට්ස්
මෛත්‍රිපාල සිරිසේන – 8144
මහින්ද රාජපක්ෂ – 5959

කන්කසන්තුරේ ආසනය
මෛත්‍රිපාල සිරිසේන – 18729
මහින්ද රාජපක්ෂ – 5750

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය – බෙලිඅත්ත මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 39,513
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 21,912

මාතර දිස්ත්‍රික්කය – වැලිගම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 40,715
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 32,247

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – බලපිටිය මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 23,283
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 16,196

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය – මොණරාගල මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 50,408
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 30,381

ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය – ත්‍රිකුණාමලය මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 49,650
මහින්ද රාජපක්ෂ – 12,056

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – අක්මීමන මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 39,604
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 34,807

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය – පාතදුම්බර මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 37,840
මහින්ද රාජපක්ෂ – 26,762

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය – කලවාන මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 32,336
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 19,508

ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය – මුතූර් මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 57,532
මහින්ද රාජපක්ෂ – 7,132

මාතර දිස්ත්‍රික්කය – දෙවිනුවර මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 35,795
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 24,092

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය – තිස්සමහාරාමය මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 78,546
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 50,977

ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය – සේරුවිල මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 26,716
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 24,833

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය – මැදිරිගිරිය මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 32,875
මහින්ද රාජපක්ෂ – 27,623

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය – පොළොන්නරුව මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 72,875
මහින්ද රාජපක්ෂ – 41,961

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – බෙන්තර-ඇල්පිටිය මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 42,015
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 28,287

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – අම්බලන්ගොඩ මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 32,871
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 26,187

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය – උඩුපිඩ්ඩි මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 18,137
මහින්ද රාජපක්ෂ – 3,937

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය – පදිරිප්පු මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 44,485
මහින්ද රාජපක්ෂ – 8,216

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – හබරාදූව මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 38,028
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 25,932

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය – ඌව-පරණගම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 25,337
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 22,894

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය – කුණ්ඩසාලේ මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 41,238
මහින්ද රාජපක්ෂ – 32,930

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය – නැගෙනහිර කොළඹ මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 35,167
මහින්ද රාජපක්ෂ – 16,601

මාතර දිස්ත්‍රික්කය – කඹුරුපිටිය මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 40,084
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 22,939

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය – බණ්ඩාරගම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 61,199
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 48,469

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය – කෝපායි මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 27,161
මහින්ද රාජපක්ෂ – 6,211

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – කරන්දෙණිය මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 34,983
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 19,752

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය – පේදුරු තුඩුව මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 17,388
මහින්ද රාජපක්ෂ – 4,213

මාතර දිස්ත්‍රික්කය – අකුරැස්ස මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 42,860
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 30,647

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය – තංගල්ල මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 62,739
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 32,598

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය – හාලි-ඇළ මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 27,797
මහින්ද රාජපක්ෂ – 25,420

මාතර දිස්ත්‍රික්කය – හක්මණ මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 46,635
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 25,164

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය – කළුතර මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 48,851
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 44,804

අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කය – හොරොව්පොතාන මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 31,847
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 27,662

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය – නල්ලූර් මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 24,929
මහින්ද රාජපක්ෂ – 5,405

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය – හපුතලේ මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 28,725
මහින්ද රාජපක්ෂ – 19,725

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය – බටහිර කොළඹ මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 23,915
මහින්ද රාජපක්ෂ – 6,164

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය – ‍ගම්පොළ මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 45,328
මහින්ද රාජපක්ෂ – 33,293

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය – පස්සර මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 25,598
මහින්ද රාජපක්ෂ – 20,202

මාතර දිස්ත්‍රික්කය – දෙණියාය මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 44,273
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 31,716

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය – නිවිතිගල මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 46,275
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 32,188

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය – මනිපායි මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 26,958
මහින්ද රාජපක්ෂ – 7,225

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය – වැලිමඩ මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 29,431
මහින්ද රාජපක්ෂ – 27,874

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – හිනිදුම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 47,464
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 34,022

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය – රත්නපුර මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 54,989
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 43,608

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය – පානදුර මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 46,820
මහින්ද රාජපක්ෂ – 45,908

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය – දිවුලපිටිය මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 45,813
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 40,112

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය – නුවරඑළිය-මස්කෙළිය මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 171,578
මහින්ද රාජපක්ෂ – 57,718

වන්නි දිස්ත්‍රික්කය – වව්නියාව මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 55,683
මහින්ද රාජපක්ෂ – 16,678

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය – උඩුනුවර මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 38,018
මහින්ද රාජපක්ෂ – 25,984

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය – ‍‍උතුරු කොළඹ මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 51,537
මහින්ද රාජපක්ෂ – 16,423

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය – දොඩම්ගස්ලන්ද මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 28,010
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 23,847

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය – හාරිස්පත්තුව මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 71,533
මහින්ද රාජපක්ෂ – 51,156

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය – රඹුක්කන මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 27,400
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 22,690

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – බද්දේගම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 43,369
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 32,347

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය – මොණරාගල මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 50,408
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 30,381

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය – බිංගිරිය මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 37,574
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 31,166

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය – හේවාහැට මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 28,049
මහින්ද රාජපක්ෂ – 24,167

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය – කැළණිය මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 37,884
මහින්ද රාජපක්ෂ – 32,856

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – රත්ගම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 36,209
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 23,038

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය – ගම්පහ මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 63,962
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 53,922

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය – මීගමුව මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 53,331
මහින්ද රාජපක්ෂ – 25,432

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය – දඹුල්ල මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 57,657
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 42,652

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය – රත්මලාන මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 29,554
මහින්ද රාජපක්ෂ – 23,144

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය – බේරුවල මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 53,280
මහින්ද රාජපක්ෂ – 39,424

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය – මඩකලපුව මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 97,779
මහින්ද රාජපක්ෂ – 21,473

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය – වලපනේ මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 32,340
මහින්ද රාජපක්ෂ – 30,354

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය – රුවන්වැල්ල මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 30,922
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 26,984

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය – යාපහුව මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 49,289
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 36,058

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය – නිකවැරටිය මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 40,015
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 31,444

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය – මාවතගම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 35,591
මහින්ද රාජපක්ෂ – 33,243

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය – මොරටුව මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 48,599
මහින්ද රාජපක්ෂ – 46,885

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය – මැදිරිගිරිය මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 32,875
මහින්ද රාජපක්ෂ – 27,623

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය – මින්නේරිය මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 32,744
මහින්ද රාජපක්ෂ – 31,747

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය – බියගම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 50,173
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 48,667

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>