2015 ජනපතිවරණය – තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල

null

2015 ජනපතිවරණයේ ඡන්ද ප්‍රතිඵල මේ වන විට නිකුත් වෙමින් පවතින් අතර දැනට වැඩි ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබාගෙන ඉදිරියෙන් සිටින්නේ පොදු අපේක්ෂක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාය.

මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මේ වන තෙක් නිකුත් කරන ලද නිල තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල පහතින්.

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල – රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 11,864
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 9,053

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල – කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 14,976
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 14,163

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල – ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 16,116
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 13,879

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල – හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 10,295
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 5,620

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල – මාතර දිස්ත්‍රික්කය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 13,270
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 10,382

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල – මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 8,483
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 8,394

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල – මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 8,281
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 7,513

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල – පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 9,480
මහින්ද රාජපක්ෂ – 4,309

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල – බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 13,115
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 13,031

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල – යාපනය දිස්ත්‍රික්කය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 10,885
මහින්ද රාජපක්ෂ – 4,607

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල – මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 6,816
මහින්ද රාජපක්ෂ – 1,605

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල – දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 11,917
මහින්ද රාජපක්ෂ – 9,713

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල – ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 20,386
මහින්ද රාජපක්ෂ – 20,296

තැපැල් ඡන්දය – පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය
මෛත්‍රිපාල සිරිසේන – 4864
මහින්ද රාජපක්ෂ – 4721

තැපැල් ඡන්ද – වන්නි දිස්ත්‍රික්කය
මෛත්‍රිපාල සිරිසේන – 4750
මහින්ද රාජපක්ෂ – 2940

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල – මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 19,100
මහින්ද රාජපක්ෂ – 17,880

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල – නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 6,699
මහින්ද රාජපක්ෂ – 6,057

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල – අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 23,032
මහින්ද රාජපක්ෂ – 19,643

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල – කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 12,856
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 12,160

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල – ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 8,323
මහින්ද රාජපක්ෂ – 6,207

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල – කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
මහින්ද රාජපක්ෂ – 14,830
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 12,962

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල – කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 33,384
මහින්ද රාජපක්ෂ – 31,591

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>