2016 සිට පන්තියක ළමුන් 35ක් පමණයි

null

2016 වර්ෂයේ සිට රජයේ පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියේ පන්තියක සිටිය යුතු උපරිම සිසුන් සංඛ්‍යාව 35 ක් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර ඇති බව අද පුවත්පත වාර්තා කරයි.

මේ වනවිට දිවයිනේ පාසල් 914 ක පළමු ශ්‍රේණියේ ළමුන්ගේ සාමාන්‍ය 44.2 ක් බවත් ජනප්‍රිය පාසල් සංකල්පය මෙයට හේතුවී ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරයි.

කෙසේ වුවද ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් පාසල් පද්ධතිය තුළ තහවුරු කිරීම සදහා ළමුන් 35 සීමාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය බලාපොරොත්තු වේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>