24 වැනිදා පැය 24ක් කොළඹට ජල කප්පාදුවක්

null

හෙට (24) දිනයේ උදෑසන 8.00 සිට පැය 24ක කාලයක් කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

මහ කොළඹ ජල පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය යටතේ මාළිගාකන්ද ජල පරිශ්‍රය තුළ නව ජල නල එළීම සහ කලටුවාව සිට කොළඹ දක්වා ජලය සැපයෙන ප්‍රධාන ජල නල මාර්ගයේ නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙලෙස ජලය අත්හිටුවනු ඇත.

ඒ අනුව කොළඹ 02, කොළඹ 08, කොළඹ 09, සහ කොළඹ 10 යන ප්‍රදේශවලට සහ හංවැල්ල, කළුඅග්ගල, මීපේ, පාදුක්ක, ගොඩගම, හෝමාගම, කොට්ටාව, පන්නිපිටිය රුක්මල්ගම, පැලැන්වත්ත, මත්තේගොඩ, මහරගම සහ කැස්බෑව යන ප්‍රදේශවලට අදාළ කාලය තුළ ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>