29දා සිට උසස් පෙළ උපකාරක පංති තහනම්

null

අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයට අදාළව මෙම මස 29 වන දින මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට උපකාරක පංති පැවැත්වීම, දේශන, සම්මන්ත්‍රණ සහ වැඩමුළු පැවැත්වීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කර තිබේ.

මිට අමතරව අනුමාන ප්‍රශ්න ඇතුළත් ප්‍රශ්න පත්‍ර මුද්‍රණය කිරිම ඒවා බේදාහැරිම හෝ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවල සඳහන් ප්‍රශ්න ලබා දෙන බවට හෝ ඒ හා සමාන ප්‍රශ්න ලබා දෙන බවට පෝස්ටර් බැනර් අත් පත්‍රිකා, විද්‍යුත් හෝ මුද්‍රිත මගින් ප්‍රසිද්ධ කිරිම සම්පුර්ණයෙන්ම තහනම් කර ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

මෙම නියෝගය කඩකරන අවස්ථා ඇත්නම් පොලීසීයට හෝ 1911, 2784208 දුරකතන අංක වලට දැනුම්දෙන ලෙසඳ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලා සිටියි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>