5 ශිෂ්‍යත්වයේ පාසල් කඩඉම් ලකුණු මෙන්න

null

පසුගිය වසරේ පැවැති 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ පාසල්වලට ළමයින් ඇතුළත් කර ගැනීමට අදාළ කඩඉම් ලකුණු මේ වනවිට නිකුත් කර තිබේ.

පිරිමි පාසල් අතුරෙන් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයට වැඩිම කඩඉම් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් සහ බාළිකා පාසල් අතුරෙන් කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලය සඳහා වැඩිම කඩඉම් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හිමිව ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේය.

ඒ සම්බන්ධ සියළු විස්තර පහතින් දැක්වේ.

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>